•  

    77613582

  •  

    info@bgmco.ir

گاز فرئون

گاز فرئون

توضیحات

توضیحات عمومی
فریون در حقیقت یک نام تجاری برای گروهی از مواد شیمیایی است(شناخته شده به عنوان کلروفلوئوروکربن ها یا CFC ها) است که به عنوان یک مبرد یا خنک کننده در سیستم تهویه هوا استفاده می کنند.گاز فریون بی رنگ میباشد.و در دمای اتاق حالت گازی دارد و در صورت سرد شدن به مایع تبدیل می شود.