•  

    77613582

  •  

    info@bgmco.ir

خازن

خازن

توضیحات

توضیحات عمومی
برای ایجاد گشتاور و راه اندازی موتور ما نیاز به یک اختلاف فاز جریانی بین سیم پیچ کمکی و اصلی داریم.این اختلاف فاز توسط یک خازن با نام خازن راه انداز ایجاد می شود.